กฎหมายอาหารเสริม ที่เจ้าของแบรนด์ควรรู้ ติวเข้าก่อนลงสนามจริง

รับผลิตอาหารเสริม,รับผลิตเครื่องสำอางค์,รับผลิตครีม,โรงงานผลิต OEM

กฎหมายอาหารเสริม ที่เจ้าของแบรนด์ควรรู้ ติวเข้าก่อนลงสนามจริง

กฎหมายอาหารเสริม เป็นเรื่องที่เจ้าของแบรนด์มือใหม่ต้องทำการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะอาหารเสริมนั้นจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องรับประทาน จัดอยู่ในส่วนที่เป็นกึ่งอาหารและยา ฉะนั้น กฏหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ชนิดนี้จึงต้องมีความเข้มงวดไม่น้อยไปกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ข้อกฏหมายนั้นมีการควบคุมอยู่หลายประเด็น ตั้งแต่ส่วนผสมไปจนถึงคำโฆษณาในช่วงการจัดจำหน่าย และนี่เองจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เจ้าของแบรนด์ต้องศึกษาโดยละเอียด

กฎหมายอาหารเสริม และ รายละเอียดการควบคุมผลิตภัณฑ์ ที่เจ้าของแบรนด์ควรทราบ

จากการศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 พบวา่ โลกปัจจุบันได้มีการพฒั นาและมีความเจริญกาวหน้ ้ ามากข้ึนกวา่ เดิม โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งสภาพของเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก  รวมถึงการผลิตสินค้าและการให้บริการก็มีขั้นตอนและกระบวนการผลิตที่สลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามความเจริญทางวิทยาการใหม่ ๆ ที่มนุษย์ได้ค้นพบอีกด้วย

ด้วยปัจจัยนี้เอง ทำให้การผลิตสินค้าในปัจจุบันมีข้นั ตอนการผลิตที่ทันสมัยมากเกินกว่าความรู้ตามธรรมดาที่ผู้บริโภคสินค้าหรือบริการจะสามารถรู้ได้อีกทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการต่างก็พยายามที่จะวิจัยและพัฒนาสินค้าของตนเพื่อหาทางที่จะลดต้นทุนในการผลิตเพื่อที่จะสามารถไปแข่งขันกับผู้ผลิต รายอื่น ๆ ได้ เพราะสินค้าที่ผลิตในปัจจุบันได้มีการแพร่กระจายออกไปอย่างมากจากระดับเมืองไปสู่ระดับประเทศ อีกทั้งสินค้าในปัจจุบันก็มีสินค้ามากมายหลายชนิดและหลายประเภท ทำให้ผู้บู้ริโภคในฐานะผู้ซื้อและใช้สินค้า้ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ซึ่งทำใหผ้ บู้ริโภคไม่สามารถใช้ความระมัดระวังในระดับธรรมดาในการตรวจสอบถึงอันตรายจากการใช้สินค้านั้นได้ง่ายดังเช่นในอดีต

ดังนั้น หากประเทศไทยมีกฎหมายที่สามารถควบคุมการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑเ์สริมอาหารให้กับผู้บริโภคได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขึ้นก่อน ซึ่งยังไม่พบว่ามีในกฎหมายใดในปัจจุบัน อีกทั้งยังไม่สามารถคุ้มครองและเยียวยาความเสียหายให้แก่ผบู้ริโภคได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดความเสียหายที่เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขึ้น ซึ่งในการเยียวยาความเสียหายนั้น มีปรากฏแล้วในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

อย่างไรก็ดี นอกจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว อีกส่วนที่สำคัญคือกฏหมายที่ใช้ในการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ต้องมีความเข้มงวดมากพอในการป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเกิดอันตราย โดยตามกฏหมายดังกล่าวจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง มาดูไปพร้อม ๆ กัน

การควบคุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามหลักกฏหมาย

หลัก ๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประกาศตามกฏหมาย ดังนี้ค่ะ

ประกาศฯ แนวนอน

 • พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522
 • ป.สธ.193 – GMP
 • ป.สธ.367– ฉลาก
 • ป.สธ.182 – ฉลากโภชนาการ
 • ป.สธ.281 – วัตถุเจือปนอาหาร
 • ป.สธ.295 – ภาชนะบรรจุ

ประกาศฯ แนวดิ่ง

 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ป.สธ.293, 309
 • รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี ป.สธ.294
 • ป.อย. หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตใช้ฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและคุณภาพมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค
 • ป.อย. ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ
 • ป.อย. ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน
 • ป.อย. คำชี้แจงป.สธ. เรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและป.สธ.เรื่อง รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์

จากประกาศกฏหมายทั้ง 2 ฉบับนี้จะมีข้อควบคุมที่แตกต่างกันออกไป โดยจากที่ทุก ๆ คนอ่านข้อมูลไปแล้วพอสังเขป ก็จะเห็นได้ว่าหลัก ๆ แล้วกฏหมายจะมีข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างครอบคลุมเกือบทั้งหมด ตั้งแต่มาตรฐานโรงงานผลิต ไปจนถึงการให้ข้อมูลผู้บริโภคบนฉลาก และยังรวมถึงมีองค์กรอย่าง อย คอยตรวจสอบก่อนนำออกจำหน่ายอีกด้วย

หลักเกณฑ์และการควบคุมในเรื่องของฉลากผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้น ทำให้การเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์มีบทบาทในชิวิตประจำวันซึ่งการเลือกบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์นั้น ทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อผู้บริโภคมากขึ้น

จากการที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีความหลากหลายมากขึ้นนี้เอง ที่อาจจะทําให้มีปัญหาด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงกําหนดมาตรฐานของฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก่อนนําไปใช้ ดังนี้ค่ะ

1. ชื่ออาหาร ต้องไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ ไม่เป็นเท็จ ไม่เป็นการหลอกหลวงให้เกิดความหลงเชื่อทำให้เข้าใจผิด หรือ ขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือ ส่อไปในทางทำลายคุณค่าของภาษาไทย และ จะต้องไม่มีความหมายไปในทางกล่าวอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ มีข้อความต่อเนื่องกันในแนวนอน ขนาดตัวอักษรใกล้เคียงกัน อ่านได้ชัดเจน
2. เลขสารบบอาหาร
3. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือ ผู้ผลิตแบ่งบรรจุ หรือ ผู้นำเข้า โดยหากผลิตในประเทศ แสดงชื่อ และ ที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อจำหน่าย ทั้งนี้ อาจแสดงชื่อ และ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้ผลิตแทนได้
4. ปริมาณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บรรจุ
5. แจ้งชื่อชนิด และ ปริมาณส่วนประกอบความสำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
6. แสดงข้อความ “ใช้วัตถุกันเสีย” ถ้ามีการใช้
7. แสดงข้อความ “เจือสีธรรมชาติ” หรือ“เจือสีสังเคราะห์” ถ้ามีการใช้ แล้วแต่กรณี
8. แสดงข้อความ “แต่งกลิ่นธรรมชาติ” “แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ” “แต่งกลิ่นสังเคราะห์” “แต่งรสธรรมชาติ” หรือ “แต่งรสเลียนธรรมชาติ” ถ้ามีการใช้ แล้วแต่กรณี
9. แสดงข้อความ “ใช้……..เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุชนิดของวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ใช้)
10. แสดงข้อความ “มี……..” ด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 3 มม. บนพื้นสีขาว (ความที่เว้นไว้ให้ระบุลักษณะของการบรรจุ และ ชนิดของวัตถุที่ใช้เพื่อรักษาคุณภาพ หรือ มาตรฐานของอาหาร เช่น ซองวัตถุกันชื้น ซองวัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น)
11. ข้อความชัดเจน “การได้รับสารอาหารต่างๆนั้นควรได้จากการบริโภคอาหารหลักที่หลากชนิด ครบทั้ง 5 หมู่ และ เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะ”
12. แสดงวัน / เดือน / ปี ที่ผลิต หรือ หมดอายุ หรือ ควรบริโภคก่อน โดยมีคำว่า “ผลิต” หรือ “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคก่อน” กำกับ โดยแสดงวันเดือน และ ปี เรียงตามลำดับ
13. แสดงคำเตือน ต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา
14. คำแนะนำการใช้
15. คำแนะนำในการเก็บรักษา (ถ้ามี)
16. การแสดงข้อความเกี่ยวกับการได้รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิต เช่น “ผ่านการตรวจ GMP กฎหมาย” ให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การแสดงข้อความบนฉลากอาหารเกี่ยวกับการได้รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิต
17. การแสดงข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

วิธีการขึ้นทะเบียนอย.ด้วยตัวเอง แบบง่ายๆ

การจดทะเบียนอย. สามารถยื่นขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบการได้ทั้งบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล การยื่นขอรหัสผู้ประกอบการ การจดแจ้งอย. จะต้องไปดำเนินการขอ อย.เท่านั้น หลังจากที่ได้รับเลขที่ใบรับแจ้งเรียบร้อยแล้ว ต้องนำเลขที่ใบรับแจ้งระบุลงบนฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พร้อมทั้งมีรายละเอียดฉลากครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์อย. กรณีถ้าไม่ดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่อย. กำหนด อาจจะเป็นเหตุให้ทางอย. สามารถเพิกถอนทะเบียนจดแจ้งสินค้าและผู้ประกอบการได้ โดยสามารถตรวจสอบเลขที่ใบรับแจ้งได้ที่เว็บไซต์ของอย

วิธีการขึ้นทะเบียนอย.ด้วยตัวเอง
วิธีการขึ้นทะเบียนอย.ด้วยตัวเอง

การขึ้นทะเบียนอย.บุคคลธรรมดา ใช้เอกสารในการจดแจ้งอย.ด้วยตัวเอง ดังนี้ค่ะ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ ผลิต/ นำเข้า/ เก็บพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ ผลิต/สถานที่นำเข้า/สถานที่เก็บเครื่องสำอาง
-อื่นๆ เช่น ทะเบียนพาณิชย์ (ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้)

การขึ้นทะเบียนอย.นิติบุคคล ใช้เอกสารในการจดแจ้งอย.ด้วยตัวเอง ดังนี้ค่ะ

-สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล & หนังสือรับรองนิติบุคคล
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ ผลิต/สถานที่นำเข้า/สถานที่เก็บเครื่องสำอาง
-แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ ผลิต/สถานที่นำเข้า/สถานที่เก็บเครื่องสำอาง
-อื่นๆ เช่น ทะเบียนพาณิชย์ (ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้)

วิธีการขึ้นทะเบียนอย.ด้วยตัวเอง
วิธีการขึ้นทะเบียนอย.ด้วยตัวเอง

โดยครีม เครื่องสำอางค์และอาหารเสริมทุกชนิด ควรได้รับการขึ้นทะเบียนอย. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีวิธีการยื่น ดังนี้ค่ะ

 • บริการขึ้นทะเบียนอย.เครื่องมือแพทย์ คลิก
 • บริการขึ้นทะเบียนอย.ครีม คลิก
 • บริการขึ้นทะเบียนอย.ยาแผนโบราณ คลิก
 • บริการขึ้นทะเบียนอย.ยา คลิก
 • บริการขึ้นทะเบียนอย.สบู่ คลิก 
 • บริการขึ้นทะเบียนอย.อาหารทดแทน คลิก 
 • บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง คลิก
 • บริการขึ้นทะเบียน อย.อาหารเสริม คลิก

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตและประกอบการจำเป็นต้องขออนุญาต อย.หรือสำนักงานกรรมการอาหารและยา ในการจดทะเบียนอย.ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนผลิตหรือนำเข้า เราภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในก้าวแรกของธุรกิจคุณ ด้วยการรับบริการ ขึ้นทะเบียน อย. ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ ด้วยราคาสุดพิเศษ รวดเร็ว 

บริษัท ชาร์แมช ซี.เค. คอสเมด จำกัด เป็นหนึ่งในโรงงานรับผลิตอาหารเสริม อาหารเสริมคอลลาเจน อาหารเสริมผิวขาว รับผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนัก และเครื่องสำอาง เวชสำอาง ครีม คุณภาพดี พิสูจน์ได้ อย่างครบวงจร

One-Stop Service Supplementary & Cosmetics OEM ควบคุมการผลิตโดยแพทย์เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำแนะนำ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจการตลาด เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลค่ะ

ที่ได้ยอมรับจากเจ้าของแบรนด์ดังต่างๆ พร้อมทั้งบริการครบวงจร ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปรึกษาการสร้างแบรนด์ และการสร้างธุรกิจโดยเคียงข้างคุณตลอดไป

Charmace รับผลิต อาหารเสริม เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

แผนกวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริม

บริษัท ชาร์แมซ ซี.เค. คอสเมด จำกัด เรามีทีมนักวิทยาศาสตร์ ทีมนักวิจัย และเภสัชกร ที่มีประสบการณ์ อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญระดับสูง ที่จะคอยควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม ไม่ว่าจะเป็น แผนกวิจัยและพัฒนาฝ่ายอาหารเสริม แผนกวิจัยและพัฒนาสารสกัดสมุนไพร ตลอดจน ครีม เครื่องสำอาง ต่าง ๆ อีกทั้งทีมวิจัยและพัฒนาได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ พร้อมทดสอบและพัฒนาสูตรอาหารเสริมให้มีคุณภาพสูง พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลช่วยเหลือ และปรับแต่งสูตรต่าง ๆ ตามความต้องการของเจ้าของแบรนด์อาหารเสริม และให้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แผนกตรวจสอบความปลอดภัยอาหารเสริม QC Department

หลังจากผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาเรียบร้อย เรายังคำนึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริม ครีม สบู่ ตลอดจนเครื่องสำอาง ทุกชนิด ด้วยการควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานการรับรองระดับโลกจาก GMP HACCP HALAL อีกทั้งตรวจสอบความปลอดภัยเรื่องสารปนเปื้อนทุกชนิด เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยได้อย่าง 100%

กระบวนการผลิตอาหารเสริม (Production)

ทุกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่ว่าจะเป็น อาหารเสริม ครีม สบู่ เครื่องสำอาง ทุกชิ้นของบริษัท ได้ผ่านการควบคุมอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ รับรองคุณภาพและวิธีการผลิตตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด อีกทั้งยังควบคุมดูแล ทำความสะอาดเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอยู่เป็นประจำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และผ่านการทดสอบจากห้องแล็บมาตรฐานระดับสูง เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความไว้วางใจ ในการนำผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาดไปสู่มือผู้บริโภค จากโรงงานของเรา

ท้ายที่สุด หลาย ๆ คนคงเห็นแล้วนะคะว่า กว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ หรือ อาหารเสริม มาแต่ละตัว ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย สิ่งที่สำคัญมาก ๆ คือ เจ้าของแบรนด์ต้องพิจารณาเลือกทีมสร้างแบรนด์และโรงงานผลิตให้ดี เพราะหากมีขั้นตอนใดผิดพลาด ก็จะมีปัญหาตามมาได้เรื่อย ๆ ค่ะ ทั้งนี้ ในเรื่องของเวลาดำเนินการการผลิตจำเป็นต้องใช้เวลา อย่างต่ำคือประมาณ 12-16 สัปดาห์ (ซึ่งนับจากขั้นตอนสั่งซื้อวัตถุดิบ) เจ้าของแบรนด์สามารถใช้เวลากับสินค้าของตนเองได้เต็มที่ เพื่อให้สินค้าออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุดค่ะ

บทความที่น่าสนใจ

สร้างจุดขายให้แบรนด์ กับ สารประกอบสุดฮิต ที่ตลาดต้องการ เพิ่มยอดขายหลายร้อยล้าน !!

ช่องทางการขายอาหารเสริม ขายยังไงให้ได้เงินล้าน !!

สร้างจุดขายให้แบรนด์ กับ สารประกอบสุดฮิต ที่ตลาดต้องการ เพิ่มยอดขายหลายร้อยล้าน !!

สนใจผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแบรนด์ ของตัวเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ใบเสนอราคา สินค้าตัวอย่าง
Call Center : 063-6246599


โรงงานผลิตอาหารเสริม

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เวชสำอาง เครื่องสำอาง ครีมทุกชนิดอย่างครบวงจร
เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ทำไมต้อง  ผลิตอาหารเสริมกับเรา
บริการของเรา
มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร
สินค้าแนะนำ 12 รายการ สูตรระดับพรีเมี่ยม