บริการขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองการจัดจำหน่าย Document Registration

รับผลิตอาหารเสริม,รับผลิตเครื่องสำอางค์,รับผลิตครีม,โรงงานผลิต OEM

บริการขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองการจัดจำหน่าย Document Registration

บริการขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองการจัดจำหน่าย Document Registration

เป็นบริการประสานงานในการออกหนังสือรับรองการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเจ้าของธุรกิจใดๆ ที่มีหนังสือนี้ แสดงได้ว่าเรามีหนังสือยืนยันในการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง

บริการหนังสือรับรองการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
บริการหนังสือรับรองการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
หนังสือนี้เป็นหนังสือที่ระบุถึงใบรับรองของแหล่งกำเนิดจากประเทศ และสามารถใช้เอกสารนี้นำเข้าตามระเบียบการนำเข้าของแต่ประเทศตามเงื่อนไขของผู้นำเข้านั้นๆ ซึ่งใบรับรองนี้ แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ

  1. หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิจากภาษีศุลกากร
    หนังสือที่ออกให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองฯ ผลิตถูกต้องตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า และตามเงื่อนไขภายใต้ระบบสิทธิพิเศษของประเทศผู้ให้สิทธิฯ ซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าของประเทศผู้ให้สิทธิฯ
  2. หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
    หนังสือที่ออกให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองฯ มีแหล่งกำเนิดจากประเทศผู้ออกหนังสือรับรองฯ จริง และใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเข้าตามระเบียบการนำเข้าของประเทศปลายทางหรือตามเงื่อนไขของผู้นำเข้าเท่านั้น

หนังสือรับรองผู้ผลิต (Certificate of Manufacturer)

คือ หนังสือรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผู้ผลิตในสถานที่และประเทศนั้นจริง

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนผู้จัดจำหน่าย (Distributor Registration)

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้จดบริษัท
3. สำเนา บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้มีสิทธิ์ลงชื่อผูกพันบริษัท
4. ใบมอบอำนาจตัวจริง พร้อมตราประทับสำคัญบริษัท (ถ้ามี)
5. แผนที่บริษัท

สนใจผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแบรนด์ ของตัวเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ใบเสนอราคา สินค้าตัวอย่าง
Call Center : 063-6246599


โรงงานผลิตอาหารเสริม

โรงงานรับผลิตอาหารเสริม เวชสำอาง เครื่องสำอาง ครีมทุกชนิดอย่างครบวงจร
เราสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ทำไมต้อง  ผลิตอาหารเสริมกับเรา
บริการของเรา
มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร
สินค้าแนะนำ 12 รายการ สูตรระดับพรีเมี่ยม